نسخه آزمایشی
Menu



برگزاري سومين جلسه كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني

در اجرای دعوت نامه شماره 77492/62/71 مورخ 1398/09/16، سومين جلسه كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني در تاريخ 1398/09/17 در ساعت 12:30 در محل سالن جلسات اميد برگزار گرديد. در ادامه جلسه درخواست هاي واصله در خصوص جابجايي و انتقال پرسنل مطرح و اتخاذ تصميم شد. جلسه در ساعت 13:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.