نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

آدرس :کرمانشاه- بلوار شهید کشوری - استانداری کرمانشاه- دفتر اداره کل امور اداری و مالی
شماره تلفن مستقیم مدیر کل اداری و مالی:       4222244   -  0831
دورنگار:    4241199    -  0831