نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

 

·        انجام کلیه امور پرسنلی واداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها وبخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده است

·        انجام تشریفات قانونی استخدام واقدام درتهیه وصدور احکام استخدامی درحدود اختیارات تفویض شده

·        اقدام درتکمیل وتنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان وتهیه خلاصه پرونده کارکنان

·        اقدام دراجرای مقررات انضباطی کارکنان

·        تهیه وصدوراحکام مرخصی های کارکنان درحدود قوانین ومقررات مربوط

·        تهیه وصدور احکام انتقال ، انتصابات ومأموریت مستخدمین درحوزه استانداری براساس قوانین ومقررات

·        بررسی واقدام درزمینه امورپرسنلی ، بازنشستگان وموظفین استانداری

·        تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق ومزایا(اعم از مستمر یاغیر مستمر) درمورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه

·        ایجاد تسهیلات لازم بمنظور تأمین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

·        ابلاغ مصوبات ، بخشنامه ها ودستورات اداری استانداربه واحدهای مربوطه

·        ارسال ودریافت فاکس ومکاتبات مربوط به استاندار

·        دریافت،ثبت وتوزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یاصادره

·        تفکیک وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط وپیگیری دراین زمینه بمنظور تسریع درجریان امور

·        انجام امورماشین نویسی وتکثیراوراق ونامه های اداری استانداری

·        بایگانی ونگهداری کلیه مکاتبات واسناد ومدارک واوراق عادی استانداری

·        نگاهداری دفاتر اعتبارات وتأمین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه

·        انجام امور دریافت ها وپرداخت های مستمرمطابق اعتبارات مربوط وحواله های رسیده

·        تهیه وتنظیم وصدور اسناد هزینه وپرداخت هزینه های مستمر وغیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه دردفاترمربوط

·        تهیه وتنظیم لیست حقوق ومزایای کارکنان

·        اقدام دروصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادره شده

·        انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده

·        رسیدگی به اسناد هزینه ازنظر تکمیل مدارک وانطباق باقوانین ومقررات مربوطه

·        تهیه فهرست مطالبات کارکنان ازبابت دیون سنواتی وغیره وارسال آنها به مراجع ذیربط

·        نگاهداری وتنظیم حساب اعتبارات وتعهذات ودیون تهیه گزارش های لازم

·        بررسی وتهیه لوازم مورد نیاز وانجام تعمیرات ساختمان واموال واثاثیه استانداری طبق مقررات وحدود اعتبارات

·        خرید وتوزیع لوازم وابزار و وسائل مورد نیاز واحدهای تابعه

·        تهیه وتنظیم ونگاهداری حساب انبار واسناد خرید

·     تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی وتاسیسات وبرنامه کار خدمتگزاران – رانندگان ونگهبانان و برنامه کشیک درغیر ساعات اداری ونظارت برنحوه کار آنها

·        مراقبت درحفظ ساختمان واثاثیه استانداری وپیشگیری ازبروز آتش سوزی وسایر اتفاقات

·        انجام امورمربوط به وسائط نقلیه وحمل ونقل استانداری و واحدهای تابعه

1