نسخه آزمایشی
Menu
استعلامات
استانداری کرمانشاه (کارفرما) در نظر دارد مطالعات توسعه ساختمان اداری فرمانداری شهرستان کرمانشاه را با توجه به نیازسنجی های آتی و در نظر گرفتن کلیه مقررات...

واحد تعداد مشخصات شرح کالا ردیف عدد 100 ASUS-H81M-K intel 1150 M/B 1 عدد 100 Intel...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدماتی IT را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 95/02/30...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی پروژه جداسازی اینترنت از شبکه داخلی استانداری کرمانشاه و ساختمان های تابعه" از طریق استعلام بهاء...