نسخه آزمایشی
Menu

دوشنبه 19 مهر 1395

استعلام بهاء عملیات اجرای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

استانداری کرمانشاه در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی پروژه جداسازی اینترنت از شبکه داخلی استانداری کرمانشاه و ساختمان های تابعه" از طریق استعلام بهاء به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و با ارائه درخواست کتبی برای اخذ اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز    سه شنبه مورخ 27/07/95 به امورقراردادهای استانداری کرمانشاه واقع در بلوار شهید کشوری جنب ترمینال شهید کاویانی- استانداری کرمانشاه، طبقه دوم، اداره کل اداری و مالی مراجعه نمایند.

اداره کل اداری و مالی استانداری کرمانشاه   -  امور قراردادها