نسخه آزمایشی
Menu

يكشنبه 13 دي 1394

خرید کامپیوتر به تعداد 100 دستگاه

واحد

تعداد

مشخصات

شرح کالا

ردیف

عدد

100

ASUS-H81M-K intel 1150

M/B

1

عدد

100

Intel G3240

CPU

2

عدد

100

SEAGETE 500G

H.D.D

3

عدد

100

KINGSTON 2GB-1600

RAM

4

عدد

100

SAMSUNG 24X SATA

DVD-RW

5

عدد

100

BLACK-VIERA-PERFECT & TARGET

CASE

6

عدد

100

GREEN W450 POWER

POWER

7

عدد

100

VIERA

KEY

8

عدد

100

VIERA

MOUSE

9

عدد

100

LG-19M45A

MONITOR

10


 

1-کلیه کسورات قانونی (مالیات-بیمه-تضمین ...... به عهده پیمانکار می باشد.

2- شرکت کننده در استعلام قیمت می بایست دارای مجوز و گواهی تعیین صلاحیت در این زمینه(انفورماتیک) را داشته و به انضمام پیشنهاد قیمت تصویری از آن ارائه نماید.

3- پاکت حاوی استعلام با مهر شرکت به دبیرخانه حراست استانداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4- قطعات دارای گارانتی معتبر و شماره سریال باید بوده و هر زمان کارفرما متوجه ایرادی شود؛ شرکت باید پاسخگوی بوده و رفع نقص نماید.

5-مهلت ارسال برگه استعلام تا پایان وقت اداری روز                         می باشد.

6- هرگونه اعمال شرط و تغییرات در ارائه قیمت و یا مشخصات؛ یا مخدوش نمودن آن موجب باطل نمودن قیمت ارائه گردیده می شود و مراتب متوجه شرکت می باشد(صرفاً در محل های مشخص قیمت پیشنهادی اعلام گردد).

7- شرکت برنده استعلام باید مطابق با آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی اقدام نماید.

8- کلیه کامپیوترها باید مونتاژ شده تحویل کارفرما طبق مشخصات گردد.

شرکت های مایل در اعلام قیمت می توانند به واحد کارپردازی استانداری کرمانشاه مراجعه و  نسبت به دریافت اسناد با مهر  اقدام نمایند.