نسخه آزمایشی
Menu
مناقصات عمومی


آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداری کرمانشاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی پروژه تعمیر و تجهیز فرمانداری شهرستان...

فراخوان نخست مناقصه عمومی     استانداری کرمانشاه در نظر دارد " انجام خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری ( امور خدمات نقلیه) " را تا پایان سال...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد " توسعه آسانسورهای مجتمع استانداری کرمانشاه" را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و رتبه...