نسخه آزمایشی
Menu

شنبه 15 اسفند 1394

آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای

استانداری کرمانشاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی پروژه تعمیر و تجهیز فرمانداری شهرستان قصرشیرین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متن آگهی را در لینک زیر مشاهده فرمایید.