نسخه آزمایشی
Menu

1395/7/15 پنجشنبه

فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای توسعه و راه اندازی آسانسورهای ستاد استانداری کرمانشاه

استانداری کرمانشاه در نظر دارد " توسعه آسانسورهای مجتمع استانداری کرمانشاه" را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و رتبه 1 شخص حقیقی) واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و با ارائه درخواست کتبی برای اخذ اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/07/19 به امورقراردادهای استانداری کرمانشاه واقع در بلوار شهید کشوری جنب ترمینال شهید کاویانی- استانداری کرمانشاه، طبقه دوم، اداره کل اداری و مالی مراجعه نمایند.

اداره کل اداری و مالی استانداری کرمانشاه