نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها (فرمانداری ها و بخشداری ها)
تا انتخابات