نسخه آزمایشی
Menu

جلسه مقدماتي تهيه برنامه كاهش خطر و آمادگي و پاسخ به بحران استان روز سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت در سالن جلسات اداره كل مديريت بحران راس ساعت 10 صبح تشكيل گرديد.

كاهش خطر


جلسه مقدماتي تهيه برنامه كاهش خطر و آمادگي و پاسخ به بحران استان روز سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت در سالن جلسات اداره كل مديريت بحران راس ساعت 10 صبح تشكيل گرديد.

جلسه مقدماتي تهيه برنامه كاهش خطر و آمادگي و پاسخ به بحران استان  روز سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت  در سالن جلسات اداره كل مديريت بحران تشكيل و مقرر گرديد كه تدبير برنامه فوق دستگاه هاي اجرايي استان مكلف  شدند با همكاري اين اداره كل ضمن مطالعه و كارشناسي دقيق موضوع برنامه پيشنهادي آن دستگاه ظرف مدت 15 روز به اين اداره كل ارسال نمايند.