نسخه آزمایشی
Menuچارت سازمانی

•مدیرکل مدیریت بحران
معاون مدیرکل
                 1.کارشناس بازسازی
         2.کارشناس بازسازی
3.کارشناس بازسازی
                 1.کارشناس حوادث غیرمترقبه
         2. کارشناس حوادث غیرمترقبه
3.کارشناس حوادث غیر مترقبه
- مسئول دفتر


" لازم به ذکر است چارت جدید ادارات کل مدیریت بحران استان ها توسط سازمان مدیریت بحران کشور در حال تدوین می باشد."