نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در خصوص قطعی برق و سوخت جایگزین خبازیها (شهرستان کنگاور)

پیرو تاکیدات اداره کل پدافند غیر عامل در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی و مانور استفاده از موتور برق و سوخت جایگزین در زمان بحران، این کارگاه آموزشی در شهرستان کنگاور با حضور خبازان و مسئولین این شهر برگزار گردید.

در این کارگاه مواردی همچون، تجهیز خبازان به سوخت جایگزین و موتور برق، تست موتور برق، مشعل جایگزین در طول سال و رفع ایرادات احتمالی دستگاه مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان نیز مانور قطع برق و گاز خبازی و جایگزینی موتور برق و سوخت دوم خبازی موصوف و برگشت به چرخه تولید در کمترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفت