نسخه آزمایشی
Menu

با حضور معاون استاندار برگزار گردید.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تهیه طرح پدافندغیرعامل و فضای سایبری استانداری

در این جلسه پس از توضیحات مرتضوی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کرمانشاه در خصوص ضرورت تهیه طرح پدافند غیرعامل استانداری با توجه به تهدیدات مختلف در دو بخش ساختمان و سایبری، اعم از تهدیدات تروریستی، آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه و ضرورت پیش بینی فضاها و دسترسي هاي مناسب جهت تامین امنیت کارکنان و یا خارج نمودن آنها از محل حادثه و نیز در بخش سایبری و ایمن شدن شبکه های مورد استفاده در استانداری، هر یک از مدیران محترم حاضر در جلسه بر ضرورت تهیه طرح یاد شده تاکید داشتند.

در پایان  دکتر کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اظهار داشتند: ضرورت دارد ضمن پیش بینی افق و هدف مشخصی برای طرح مذکور، موضوع پدافند غیرعامل به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: اداره كل پدافند غيرعامل با مشاركت ساير دفاتر استانداري تا پايان سال جاري نسبت به احصاء مشكلات و پيگيري رفع موانع موجود در راستاي آسيب پذيري و افزايش بازدارندگي در مجموعه ساختمان استانداري اقدام نمايد.