نسخه آزمایشی
Menu

با حضور زارعی، معاون اداره کل پدافندغیر عامل استان برگزار گردید.

جلسه کارگروه صنعت، معدن و تجارت

جلسه کارگروه صنعت معدن و تجارت با حضور زارعی معاون اداره کل پدافندغیرعامل و اعضاء کارگروه با سه دستور کار برگزار شد.

در این نشست مواردی همچون دوگانه سوز شدن خبازی ها سطح استان، ذخیره سازی گندم و همچنین طرح جامع پدافندغیر عامل شهر و استان کرمانشاه مورد بررسی و مباحثه قرار گرفت.تا انتخابات