نسخه آزمایشی
Menuديدار اعضاي انجمن علمي پدافند غير عامل شعبه كرمانشاه با مديركل پدافند غير عامل

در اين ديدار مرتضوي مديركل پدافند غير عامل با تسليت ايام سوگواري سيد وسالار شهيدان به تشريح جايگاه پدافند غير عامل در صيانت از مردم ، حفاظت از منابع ملي و زير ساخت ها وتضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غير نظامي پرداخته واذعان داشت به موازات توسعه وپيشرفت هاي حاصله موضوع پدافند غير عامل به ضرورتي انكار ناپذير تبديل شده است.

 وي در ادامه با اشاره به نقش مردم وتشكل هاي مردم نهاددر موضوع پدافند غير عامل، آموزش و فرهنگ سازي را از اصول اوليه پدافند غير عامل وعاملي در جهت افزايش امنيت وآرامش مردم خواند وي اظهار داشت به استناد اساسنامه  هدف از تشكيل انجمن علمي پدافند غير عامل بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در كليه زمينه هاي مرتبط با پدافند غير عامل مي باشد كه اميد مي رود با شناختي كه از اعضاي شعبه انجمن در استان سراغ دارم با برنامه ريزي هدفمند واقدامات اجراي در تحقق اهداف ترسيمي موفق كوشا باشند ودر اين رابطه اداره كل آماده همكاري و حمايت از فعاليت هاي انجمن مي باشد. تا انتخابات