نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

مدیرکل : آقای غلامرضا مرتضوی

آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید کشوری-ساختمان بحران- اداره کل پدافند غیر عامل  
تماس:                 47 -34211037  083 
دورنگار:                      34212045  083
پست الکترونیکی:     Padafand@ksh.ir   

کد پستی :     71171-67158