نسخه آزمایشی
Menuبازديدمديركل دفتر برنامه ريزي ،تحول اداري ونوسازي از دانشگاه رازي

معارف فلاحي  مديركل برنامه ريزي ،تحول اداري ونوسازي در طَي بازديدي كه از دانشگاه رازي داشتند ضمن بازديد از مكان نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري  كه دراذرماه سال ٩٦ برگزار خواهد مكان نمايشگاه را خوب توصيف نمود .