نسخه آزمایشی
Menu

بازدید دفتر برنامه‌ریزی از دستگاه‌های اجرایی

بازدید از دستگاه‌های اجرایی


بازدید دفتر برنامه‌ریزی از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستورالعمل گام شوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان

بازدید دفتر برنامه‌ریزی از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستورالعمل گام شوم هدفمندی هوشمند ستاد کرونای استان