نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري جلسه چگونگي اجراي هفته پژوهش در استانداري

جلسه چگونگي برگزاري أجراي هفته پژوهش  در سالن معاونت هماهنگي اقتصادي برگزار شد
در ابتداي جلسه نجفي گزارشي از روند چگونگي أجراي هفته پژوهش وفناوري ارائه دادند .
مهندس رحيمي در ضمن سخنان خويش راهكارها و نقطه نظرات خويش را در خصوص پربار نمودن هفته پژوهش وفناوري بيان نمودند .
يكي از پيشنهادات مهندس رحيمي هماهنگي براي انتقال تجربتان اساتيد كرمانشاهي مقيم خارج كشور با استفاده از ويدئو كنفرانس مي باشد كه اين رويه جديد در هفته پژوهش در استان مي تواند أفق جديدي را در پروسه پژوهش در استان بگشايد.