نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري دوره هاي آموزشي مديريت بحران

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت بحران باحضور شوراها ودهیاران شهرستان ثلاث باباجانی
دانشگاه پیام نور