نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری جلسه کارگروه آموزش، پژوهش فناوری استان

افشين كريمي :بايد در ساختار پژوهش استان ساختار شكني شود تمام پژوهش هاي استان با نظارت كارپژوهش استان انجام شود وپژوهش ها درراستاي حل مشكلات اصلي استان باشد. متاسفانه اكثر پژوهش ها بعلت غير كاربردي بودن در قفسه مديران ودانشگاهها در حال خاك هستند وجنبه تزيني دارند .