نسخه آزمایشی
Menuجلسه كارگروه پژوهش استان برگزار شد

جلسه  كارگروه پژوهش استان با رياست دكتر حاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار شد در اين جلسه كميته هاي هفته پژوهش به شرح وظايف و كاركرد خويش پرداختند و در ادامه دكتر حاتمي با اشاره به نقش پژوهش در توسعه استان، حمايت استانداري را از پژوهش هايي كه منجر به تحول در مراكز توليد و صنعتي استان بشود  حمايت جدي خواهد نمود

در اين جلسه عناوين پژوهشي استان مورد يررسي و بازنگري قرار گرفتند