نسخه آزمایشی
Menuسومین جلسه بررسی طرح پژوهشی موانع اجتماعي توسعه اقتصادي كرمانشاه

در ابتداي اين جلسه معارف فلاحي مدير كل دفتر برنامه ريزي ضمن اشاره به زيرساختهاي توسعه اجتماعي استان كه منجر به تحول اقتصادي مي‌شود نقطه نظرات علمي و پژوهشي اين دفتر را در خصوص طرح پژوهش مذكور بيان نمود و سپس دكتر احمدي نسبت به ارائه طرح و بررسي آن مطالب مبسوطي بيان نمودند.