نسخه آزمایشی
Menu

فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان سال ۱۳۹۹

فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان سال ۱۳۹۹


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی استان سال ۱۳۹۹ را منتشر نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی استان  سال ۱۳۹۹ را منتشر نمود. به استناد بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹و مصوبه مورخ ۲۹‏‏/۸‏‏/۱۳۹۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در راستای جلب مشارکت پژوهشگران در تحلیل و حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی استان، فهرست عناوین پروژههای پژوهشی مصوب شورا، به همراه فرم خام پیشنهاد (پروپزال) و شرح خدمات طرح های پژوهشی (RFP) را از طریق وب سایت mpoksh.ir فراخوان مینماید. از محققین، پژوهشگران و متقاضیان انجام پروژههای پژوهشی، درخواست میشود فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال) خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰‏‏/۹‏‏/۹۹ در قالب فایلword و pdf و به صورت لوح فشرده به نشانی کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی، شهرک کارمندان، خیابان مدیریت، مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه ( ساختمان شماره ۲) به شناسه پستی ۵۴۱۵۹‏‏-۶۷۱۵۷ ارسال نمایند. لازم به ذکر است به مطالب ارسالی پس از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط عمومی مجریان :

۱‏-حسب دستورالعمل بند قانونی فوق الذکر تنها مراکز پژوهشی و فناوری شامل دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تاییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

۲‏-مرتبط بودن رشته تحصیلی با عناوین پژوهشی

۳‏-داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات و موارد ذکر شده در RFP

بدیهی است ارسال پروپزال پژوهشی به منزله پذیرفتن آن نبوده و پس از بررسی پروپزال های پژوهشی و دریافت کد رهگیری اولیه توسط دستگاه اجرایی از سامانه سمات، دستگاه اجرایی متولی طرح، می تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

فهرست عناوین پروژه های پژوهشی، شرح خدمات(RFP) و کاربرگ پیشنهاد پروژه( پروپزال) پیوست می باشد.

 

فایل نخست

فایل دوم

 

فایل سوم