نسخه آزمایشی
Menuكليد آموزش مديريت بحران براي ٧٠٠٠ نفر در دفتر برنامه ريزي وتحول اداري زده شد


جلسه چگونگي واگذاري آموزش جامعه هدف مديريت بحران (شوراي هماهنگي مديريت بحران ،شوراي شهروشهردارهاي استان ،سمن ها،دهياران وشوراي روستاها استان )در دفتر برنامه ريزي وتحول اداري برگزار شد .
فلاحي مدير كل دفتر برنامه ريزي در اين جلسه ضمن تشريح اموزش مديريت بحران و اهميت اين اموزش مطالبي بيان نمودند وتاكيداموزش كاربردي و كارگاهي در اين دوره از آموزشهاي بسيار حائز اهميت است.
در پايان نماينده ها مراكز اموزشي بمدت يك هفته فرصت داده شد تا نقشه راه اين دوره از اموزش ها را به دفتر برنامه ريزي استانداري ارايه دهند.