نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADAشرح وظایف

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری

1-هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.

2-هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.

3-بررسی وتجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان .

4-برنامه ریزی درخصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه)

5-تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری .

6-تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها .

7-نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.

8-هماهنگی وانجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

9-انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .

10-پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه.

11-نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان .

12-انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی و اصلاح بهبود فرآیندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه.

13-نیاز سنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمند سازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی .

14-مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری .

15-تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط.

16-نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .

17-تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

18-نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه.

19-انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

20-تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .

21-پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارابه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان .

22-استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه .

23-برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه.