نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم

- درخواست مكتوب متقاضي  -  ارائه كارت پايان خدمت براي آقايان  - استعلام استانداري از دستگاه هاي اجرايي ذيربط  - پاسخ استعلام استانداري توسط دستگاه هاي...

فلوچارت (مراحل کار)خدمت

خدمات تعیین شده توسط وزارت کشوربرای میز خدمت حضوری

دريافت فرمهاي آزاد سازي مدرك تحصيلي دانشجويان فارغ التصيل سهميه مناطق محروم