نسخه آزمایشی
Menuاجرای طرح آمایش


طرح آمایش (تعویض کارت شناسایی اتباع خارجی ) مطابق هماهنگی های بعمل آمده در تاریخ های 17 ، 18 و 19 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا گردید