نسخه آزمایشی
Menuاولین جلسه کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان به ریاست آقای همتی مدیر کل دفتر اتباع ، خانم حاجیان معاونت و اعضاء محترم کارگروه برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان به ریاست آقای همتی مدیر کل دفتر اتباع ، خانم حاجیان معاونت و اعضاء محترم کارگروه با دستور کار زیر برگزار گردید.

 

1- اجرای طرح آمایش مرحله 15

2-بررسی وضعیت نحوه صدور گواهینامه جهت اتباع خارجی دارنده کارت هویت

3- برطرف نمودن مشکل اتباع خارجی لازم التعلیم جامانده از تحصیل

در پایان با 6 مصوبه برگزار گردید .