نسخه آزمایشی
Menuبازدید محل برگزاری انتخابات عراق


بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397تا انتخابات