نسخه آزمایشی
Menu

جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه

تصویر جلسه اربعین


جلسه با ادارات مرتبط در خصوص چگونگی حضور اتباع خارجی در مراسم اربعین حسینیتا انتخابات