نسخه آزمایشی
Menuجلسه در خصوص اجرای نحوه برگزاری طرح آمایش

 

این جلسه با حضور آقای همتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، خانم حاجیان معاون ، آقای عزیزی حراست و کارشناسان مربوطه پس از  بحث و تبادل نظر در خصوص فرآیند کاری مربوط به اجرای طرح آمایش و چگونگی هر چه بهتر برگزار نمودن طرح مذکور با رعایت پرتکل های بهداشتی و هماهنگی لازم با ادارات ذیربط و نحوه اطلاع رسانی به اتباع جهت شرکت در طرح و دریافت کارت هویت برگزار گردید .