نسخه آزمایشی
Menuمراسم اهداء کارتهای هدیه به پناهندگان آسیب پذیر


مراسم اهداء کارتهای هدیه به پناهندگان آسیب پذیر توسط دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی