نسخه آزمایشی
Menuسفر کاری مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی به مهمانشهر هجرت سه سنقر


بازدید و ملاقات مدیرکل محترم دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی آقای همتی از مهمانشهر هجرت سه سنقربه منظور بررسی مسائل و مشکلات ساکنین مهمانشهر و اتخاذ تصمیمات لازم