نسخه آزمایشی
Menu

چارت دفتر امور اتباع

چارت دفتر اتباع

- مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

- معاون دفتر امور اتابع و مهاجرین خارجی

- کارشناس امور سیاسی و امنیتی

- کارشناس امور سیاسی و امنیتی

- کارشناس اجتماعی