نسخه آزمایشی
Menu

اعلام شماره حساب شخصی برای جمع آوری کمک مالی توسط سمن ها تخلف است.

مديركل امور اجتماعي استانداري كرمانشاه: اعلام شماره حساب شخصی برای جمع آوری کمک مالی توسط سمن ها تخلف است.


اگر یک موسسه مردم نهاد شماره حساب شخصی جهت جمع آوری اعانات و کمک های مردمی در تبلیغات محیطی و رسانه ای و فضای مجازی تبلیغ نماید دچار تخلف قانونی شده است .

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه: اعلام شماره حساب شخصی برای جمع آوری کمک مالی توسط سمن ها تخلف است.

گودرزی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در پاسخ به سوالی در خصوص جمع آوری کمک های مالی توسط سازمان های مردم نهاد از طریق اعلام شماره حساب شخصی گفت:

اگر یک موسسه مردم نهاد شماره حساب شخصی جهت جمع آوری اعانات و کمک های مردمی در تبلیغات محیطی و رسانه ای و فضای مجازی تبلیغ نماید دچار تخلف قانونی شده است .

وی گفت:طبق ماده 6 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب 8/5/84 هیات وزیران ، منابع درآمدی این سازمانها بشرح زیر پیش بینی شده است :

 الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب ـ وقف و حبس.

پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه تشکل و این آیین نامه.

ت ـ حق عضویت در تشکل.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری با اشاره به منابع مالی مجاز سمن ها گفت:  4 نکته مهم در مورد منابع درآمدی و هزینه های تشکلهای مردم نهاد ، باید مورد توجه باشد :

تشکلهای مردم نهاد (NGO) جزو "موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی" محسوب می شوند و براین اساس ، فعالیت هایی که برای درآمد زایی  انجام می دهند ، نباید دارای ماهیت تجاری و اقتصادی  باشد.موضوع پروژه هاو قراردادهایی که این تشکلها برای درآمدزایی انجام می دهند ، می بایست مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه تشکل باشد .کلیه منابع حاصل از فعالیت تشکلهای مردم نهاد ، باید به حساب بانکی به نام تشکل واریز شود و براساس مفاد اساسنامه  مصوب تشکل ، هزینه شود.کسب درآمد در تشکلهای مردم نهاد به صورت محدود و صرفا برای تامین هزینه ها  انجام می شود و لذا کسب درآمد نباید به هدف اصلی تشکل تبدیل شود.  تشکلهای مردم نهاد برای اجرای اهداف ، عمدتا از روشهایی استفاده می کنند که  نیاز کمی به منابع مالی داشته باشد. بعنوان مثال به جای استخدام کارمند ، از افراد داوطلب عضوپذیری می کنند. همچنین این تشکلها برای اجرای پروژه ها نیز ، اقدام به جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی می نمایند . ازسوی دیگر این تشکلها به فعالیتها و   برنامه هایی می پردازند که متناسب با منابع مالی آنها باشد .

وی در پایان با اشاره به فعالیت برخی سمن ها در جریان زلزله اخیر و جمع آوری منابع مالی گفت:

هیات نظارت بر سمن ها که در استانداری مستقر می‌باشد وظیفه بررسی و نظارت این سمن ها را که شماره حساب اعلام نموده اند را دارد و حتما حساب های این اشخاص حقیقی و حقوقی با دقت از تاریخ ۲۱آبان ماه ۹6مورد بازبینی و بررسی قرار خواهد گرفت.