نسخه آزمایشی
Menu

نمایندگان استان پیگیر بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان باشند.

نمایندگان استان پیگیر بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان باشند.


فریبرز نجفی مهر با اشاره به اینکه این قانون مترقی (تسهیل ازدواج جوانان)در سال 84 به دلیل عدم تمکین دولت وقت به مصوبه مجلس برای ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان و نیز خلاء های جدی که در بحث ضمانت اجرایی داشته، به فراموشی سپرده شد و آیین نامه ای برای آن تدوین نگردید ، اظهار داشت: متأسفانه با گذشت 15 سال از تصویب قانون مذکور، مجلسیان نیز به فکر اصلاح آن نیافتادند و طرحی برای اصلاح آن به منظور رفع موانع اجرایی شدن آن ارائه ندادند.

فریبرز نجفی مهر با اشاره به اینکه این قانون مترقی (تسهیل ازدواج جوانان)در سال 84 به دلیل عدم تمکین دولت وقت به مصوبه مجلس برای ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان و نیز خلاء های جدی که در بحث ضمانت اجرایی داشته، به فراموشی سپرده شد و آیین نامه ای برای آن تدوین نگردید ، اظهار داشت: متأسفانه با گذشت 15 سال از تصویب قانون مذکور، مجلسیان نیز به فکر اصلاح آن نیافتادند و طرحی برای اصلاح آن به منظور رفع موانع اجرایی شدن آن ارائه ندادند.

وی ادامه داد: براساس قانون یادشده، قرار بود صندوقی تحت عنوان صندوق اندوخته ازدواج جوانان ایجاد شود تا به زوجین نیازمند، تسهیلات اجاره مسکن و یا ودیعه مسکن بپردازد و حتی زوجینی که فاقد شغل می باشند تا دوسال از محل این صندوق کمک هزینه زندگی دریافت نمایند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به بیان بخشی دیگر از قانون فوق پرداخت و گفت: این قانون همچنین مقرر نموده بود که برای تأمین مسکن جوانان، بر روی زمین های دولتی، مسکن موقت ایجاد شود و با قیمت مناسب به جوانان اجاره بدهند. و ادارات و سازمان ها نیز مکلف شده بودند که امکانات و تالارهای خود را بصورت رایگان به مراسم ازدواج جوانان اختصاص دهند.

نجفی مهر اضافه نمود: دیده می شود که برخی نمایندگان عزیز تمام وقت خود را به عزل و نصب ها و اظهارنظرهای سیاسی می پردازند در حالی که مهمترین دغدغه ی این روزها در خانواده ها، هراس جوانان از تشکیل زندگی و عدم ایجاد مشوق های مناسب برای آنها می باشد که همین شرایط باعث افزایش دوران تجرد و پایین آمدن امنیت روانی درجامعه و بروز برخی آسیب های اجتماعی شده است.

وی در پایان وظیفه نمایندگان را در مجلس یازدهم بسیار سنگین و سرنوشت ساز دانست و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان استان در مجلس بتوانند با لیدری اصلاح و بازنگری این قانون، به شعارهای انتخاباتی خود درباره رفع مشکلات جوانان عمل نمایند.