نسخه آزمایشی
Menuبازديد (31)


بازديدمديركل امور زنان وخانواده از كارگاه توليدي سفال سنتي روستاي تمرگ

درتاريخ 22 دي ماه  رستمي مديركل امور زنان وخانواده ازكارگاه توليدي سفال سنتي لعابدار با مديريت خانم ريسيان در روستاي تمرگ ازتوابع شهرستان هرسين بازديد كرد. دراين بازديد كارشناسان اداره تعاون روستايي و مديرعامل انجمن زنان كارآفرين نيزحضور داشتند .

مديركل امور زنان وخانواده طي جلسه اي با رحيمي بخشدار بيستون خواستار ايجاد محل هاي موقت درمناسبت هاي سال و نيزمحل دائمي براي عرضه محصولات خانگي زنان كارآفرين و سرپرست خانوار شد.