نسخه آزمایشی
Menu

ششمين جلسه كارگروه زنان وخانواده

جلسه كارگروه زنان وخانواده


ششمين جلسه كارگروه تخصصي زنان وخانواده با دستوركار نحوه اجراي طرح تدوين سندارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان برگزارگرديد

 دراين جلسه خسروي مديركل زنان وخانواده هدف ازتشكيل اين جلسه را بحث وبررسي پيرامون طرح تدوين سند ارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان برشمرد و از همه دستگاههاي اجرايي خواست تادرسال جديد با تفكري نو و برنامه ريزي دقيق در راستاي تدوين اين طرح با توجه به مسائل مرتبط  تلاش نمايند تا بعنوان راهنما در مسير بهبود وضعيت زنان استان در تمامي شاخص هاي فرهنگي - اجتماعي - سياسي واقتصادي و ... باشد.

دكترقلي پور استادياردانشگاه رازي و مجري طرح به منظور آشنايي اعضاء و مشخص نمودن شرح وظايف ادارات مطالبي را ارائه نمود.