نسخه آزمایشی
Menuجلسه (33)


برگزاري جلسه باحضور نمايندگان ومشاورين بانوان ادارات وفرمانداريهاي تابعه درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه كشور

درتاريخ 98/5/13 جلسه اي باحضور نمايندگان امور بانوان دستگاههاي اجرايي ومشاورين فرمانداريهاي تابعه به رياست رستمي مديركل امور زنان وخانواده استانداري برگزارشد.

دراين جلسه رستمي اظهارداشت : يكي ازمواردمطروحه درآيين نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه كشوروابلاغيه به دستگاههاي اجرايي شاخص هاي عدالت جنسيتي است كه دستگاههاي اجرايي راموظف نموده تا براساس اولويت هاي بنيادين شاخص هاي آماري درحوزه كاري خود احصاء ودرسامانه اي كه توسط معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري راه اندازي ميشود بازگذاري نمايند. ايشان افزودند: دستگاههاي اجرايي مي بايست برنامه هاي حوزه زنان وخانواده را در2 محور تقويت وتحكيم بنيان خانواده وتوسعه مشاركت اقتصادي .سياسي واجتماعي زنان تدوين وبراساس آن اقدام نمايند.تا انتخابات