نسخه آزمایشی
Menuجلسه (35)


جلسه مشترك بانوان كارآفرين وحاميان كارآفرين استان

درتاريخ 98/10/1 جلسه اي مشترك با حضور زنان كارآفرين وحاميان كارآفريني استان  درمحل دفتر كانون كارفرينان مستقر درساختمان همياري شهرداري كرمانشاه برگزارگرديد. 

در اين جلسه  سنجابي رييس كانون كارآفريني استان كرمانشاه هدف ازتشكيل اين جلسه را همگرايي و تعامل هرچه بيشتر حاميان وانجمن ودست اندركاران درحوزه كارآفريني بيان نمود و اظهارداشت :  با هم اندیشی پیرامون فرصت ها و چالش های فرهنگی کارآفرینی زنان ، راه کارهای لازم برای برون رفت از چالش ها و بهره گیری از فرصت های پیش رو به دست خواهد آمد.

رستمي مديركل امور زنان وخانواده با ابراز اميدواري ازاثربخشي اين جلسات حضور مديران كل دفاتراقتصادي وجذب وحمايت ازسرمايه گذاري و سازمان صنعت ومعدن را ضروري دانست و درادامه  خواستاراختصاص محلي براي عرضه و فروش  محصولات زنان كارآفرين شد.