نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري جلسه كارشناسي

جلسه (7)

اولين جلسه كارشناسي تدوين سندارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان باحضوردكترقلي پورمعاون محترم پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي وعضو صاحب نظركارگروه تخصصي زنان وخانواده درمحل دفترمديركل زنان وخانواده برگزارگرديد.دراين جلسه پيرامون نحوه اجرايي طرح يادشده  واطلاعات مورد نيازبراي اين طرح وهمچنين مشخص نمودن وظايف هريك ازادارات وسازمانها ذيربط بحث وبررسي گرديد.