نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

شرح وظایف پست سازمانی
 
 
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی :  امور خانواده و بانوان
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : مشاور استاندار و مدیرکل
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
 
- ارائه نقطه نظرات مشورتی به استاندار درخصوص مسایل خاص بانوان .
- اظهار نظر براساس مستندات کاربردی درخصوص ارتقای سطح زندگی بانوان و خانواده ها در شهر و روستاهای استان .
- نظارت بر عملکرد دستگاهها در سطح استان در ارتباط با مباحث امور بانوان .
- ارزیابی گزارشهای مستند فرهنگی اجتماعی جهت تحقق رشد و بالندگی بانوان در جامعه .
- اتخاذ تدابیری جهت بهره گیری از ظرفیت زنان فرهیخته و نخبه برای دستیابی به توسعه پایدار .
- جهت دهی به تحقیقات علمی برای استفاده از نتایج راهبردی آنها در سیاستگزاریها و پیگیری اجرای طرحها و برنامه های حوزه امور بانوان در سطح استان .
- شناسایی و بهره گیری از فضای متناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و ... در سطح استان. ( ایجاد پارک های علمی ، فرهنگی، هنری ، تفریحی اختصاص تورهای خدماتی مسافرتی ویژه بانوان و ... )
- شناسایی و اولویت بندی آسیبهای اجتماعی بانوان و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش و پیشگیری از آنان .
- اجرای برنامه های آموزشی خاص بانوان و خانواده ها در محیط های اداری .
- تقویت تعامل بین بخشی با دستگاههای متولی و مرتبط با مابحث زنان در جامعه .
- اتخاذ تدابیری جهت جذب اعتبارات هزینه ای و اجرای طرحهای توسعه مشارکت فرهنگی اجتماعی بانوان استان .
- جهت دهی و تقویت کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد خاص بانوان در استان .
- اقدام عملی جهت تهیه بانک اطلاعاتی بانوان و روزآمد کردن آن .
- ایجاد سایت ویژه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری .
-بررسی مقایسه ای بین آمارهای موجود در بحث شاخص های توسعه برحسب جنسیت در استان 
- شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه استانی به منظور حمایت و تقویت روحیه خودباوری.
- برگزاری جلسات و نشستهای هم اندیشی به منظور جلب نظرات مشورتی صاحبنظران و کارشناسان در حوزه بانوان و خانواده .
- برگزاری همایش ها ، سمینارها ، گردهمایی های استانی ، منطقه ای با هدف بررسی مسائل و مشکلات زنان در بررسی راهکارهای اجرایی .
- انجام بازدیدهای دوره ای از صحنه های حضور بانوان در عرصه های علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و .... .
- انجام نشست های منطقه ای در استان با حضور فرمانداران و فعالین حضوره بانوان به منظور بازدید ، بررسی روند امور محوله ، پیگیری مصوبات جلسات استانی و ... .
- شرکت در جلسات و سمینارهی داخلی و خارجی استان .
- انجام سایر امور محوله .
 
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی : امور بانوان
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : کارشناس مسئول
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
- بررسی و مطالعه درخصوص مسائل ، مشکلات جامعه زنان در سطح استان و تعیین اولویتها و ضرورتها .
- شناسایی امکانات موجود در سطح استان جهت برنامه ریزی و بکارگیری در جهت ارتقای سطح سلامت اجتماعی بانوان .
- بررسی و تعیین راهکارهای عملی برای توسعه مشارکت فرهنگی اجتماعی زنان در شهر و روستا .
- بررسی راهکارهای عملی با تکیه تعامل بین بخشی با دستگاههای مختلف جهت رفع موانع ، محرومیت ها در دسترسی به حقوق حقه بانوان.
- تشکیل جلسات نشست های منطقه ای در استان و پیگیری مصوبات جلسات استانی و شهرستانی و ارزیابی عملکرد آنان .
- تشکیل جلسات شناسایی نیروهای زن توانمند و نخبه در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری و اقتصادی در سطح استان .
- تشکیل کمیته های تخصصی ذیل کارگروه بانوان و خانواده ها .
- اقدام عملی در جهت ایجاد و توسعه مراکز تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی ، هنری و ... ویژه دختران و بانوان در هریک از شرستانهای استان با همکاری و حمایت مسئولین ستادی .
- تهیه بانک های اطلاعاتی مرتبط با مسائل زنان و روزآمدکردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت .
- برنامه ریزی جهت ارتقای سطح سلامت و امنیت جامعه زنان .
- بررسی و اولیت بندی آسیب های اجتماعی مبتلا به جامعه زنان استان و تهیه طرح استراتژیک پیشگیری و کاهش معضلات اساسی . ( خودکشی ، طلاق ، اعتیاد ، فرار دختران ، خشونت علیه زنان و ... ) .
- تهیه گزارش جامع از اجرای طرح ها ، برنامه ها و عملکرد حوزه امور بانوان در سطح شهرستان ، بخش و روستا .
- برگزاری سمینار ، همایش ، نشست های تخصصی و علمی با موضوعات خاص زنان .
- شرکت در جلسات کارشناسی .
- انجام سایر امور محوله
 

 
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی : امور بانوان
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : کارشناس
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
 
- برقراری تعامل با نمایندگان امور بانوان دستگاهها جهت جلب مشارکت در اجرای برنامه های دفتر امور بانوان .
- تشکیل جلسات هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص طرحهای مصوب حوزه امور بانوان .
- پیگیری مصوبات و بررسی نتایج اقدام یا علل عدم اجرای آنها .
- تشکیل کمیته های کارشناسی در مباحث حجاب و عفاف ، ورزش و سلامت ، پژوهش ، پایش و اشتغال .
- تشکیل جلسات ستادهای مختص بانوان در مناسبتهای خاص ( هفته زن دهه ملی خانواده ، روز دختر و ... )
- تهیه بانک اطلاعاتی مرتبط با مسئله زنان و روزآمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت .
- جمعبندی عملکرد دفاتر امور زنان مستقر در فرمانداریها - دستگاههای مرتبط با بحث زنان .
- ارائه نقطه نظارت و پیشنهادات عملی جهت رفع مسائل و مشکلات زنان در جامعه .
- توان برقراری ارتباط با رسانه های گروهی استان جهت انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با زنان .
- برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقای سطح اطلاعات بانوان در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری ، تربیتی و ....
-برنامه ریزی جهت تقویت و تجهیز کانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در سطح استان .
- همکاری بین بخشی با دستگاههای مختلف در اجرای طرح ها و برنامه ها خاص بانوان .
- تهیه گزارش جامع کمی و کیفی از عملکرد حوزه بانوان در انعکاس به مراکز مرتبط .
- شرکت در جلسات و نشست ها برحسب موضوع .
- انجام امور مربوط به اطلاع رسانی ، برنامه ها ، جلسات ، نشست ها ، عملکرد در قالب تهیه عکس و فیلم ، خبر، گزارش ، نشست خبری ، انواع مصاحبه ها ، تهیه خبرنامه ، گاهنامه و ... ) و ارسال گزارش های خبری به رسانه ها و خبرگزاری ها ، پورتال استانداری ،وزارت کشور ، مرکز امور زنان و خانواده .
- انجام سایر امور محوله .
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی : امورخانواده
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : کارشناس
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
 
- برقراری تعامل با نمایندگان امور بانوان دستگاهها جهت جلب مشارکت در اجرای برنامه های دفتر امور خانواده و بانوان .
- تشکیل جلسات هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص طرحهای مصوب حوزه امور بانوان .
- پیگیری مصوبات و بررسی نتایج اقدام یا علل عدم اجرای آنها .
- تشکیل کمیته های کارشناسی در مباحث حجاب و عفاف ، ورزش و سلامت ، پژوهش ، پایش و اشتغال .
- تشکیل جلسات ستادهای مختص بانوان در مناسبتهای خاص ( هفته زن دهه ملی خانواده ، روز دختر و ... )
- تهیه بانک اطلاعاتی مرتبط با مسئله زنان و خانواده ها و روزآمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت .
- جمعبندی عملکرد دفاتر امور زنان مستقر در فرمانداریها - دستگاههای مرتبط با بحث خانواده ها.
- ارائه نقطه نظارت و پیشنهادات عملی جهت رفع مسائل و مشکلات بانوان و خانواده ها در جامعه .
- توان برقراری ارتباط با رسانه های گروهی استان جهت انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با زنان .
- برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقای سطح اطلاعات بانوان و خانواده ها در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری ، تربیتی و ....
-برنامه ریزی جهت تقویت و تجهیز کانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در مراکز مشاوره خانواده در سطح استان .
- همکاری بین بخشی با دستگاههای مختلف در اجرای طرح ها و برنامه ها خاص بانوان .
- تهیه گزارش جامع کمی و کیفی از عملکرد حوزه بانوان در انعکاس به مراکز مرتبط .
- شرکت در جلسات بررسی مسائل خاص خانواده ها برحسب مورد .
- انجام امور مربوط به اطلاع رسانی ، برنامه ها ، جلسات ، نشست ها ، عملکرد در قالب تهیه عکس و فیلم ، خبر، گزارش ، نشست خبری ، انواع مصاحبه ها ، تهیه خبرنامه ، گاهنامه و ... ) و ارسال گزارش های خبری به رسانه ها و خبرگزاری ها ، پورتال استانداری ،وزارت کشور ، مرکز امور زنان و خانواده .
- انجام سایر امور محوله .
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی : امور بانوان
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : کاردان
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
- انجام مکاتبات اداری و پیگیری ارسال به مقصد .
- اقدام عملی جهت ارسال بسته های پستی به مقصد .
- تهیه جداول یا فرمهای تایپ جهت تنظیم برخی گزارشها .
- تایپ ، تکثیر و تهیه صورتجلسات .
- انجام امر مالی و تهیه اسناد هزینه مربوط به عملکرد مالی دفتر امور انوان .
- انجام پشتیبانی و تدارکات لازم برای اجرای جلسات و همایش ها .
- تشکیل جلسات و نشستهای داخلی .
- تقویت تعامل بین بخشی واحدهای مختلف در استانداری ،فرمانداری و ... .
- شرکت در جلسات و تهیه صورتجلسات ، بررسی وضعیت مشارکت اعضای هرجلسه .
- پیگیری و انجام سایر امور محوله .

 
1- وزارت / موسسه : کشور
2- واحد سازمانی : امورخانواده و بانوان
3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری کرمانشاه
4- عنوان پست / شغل : مسئول دفتر
5- نوع پست / شغل :        ثابت                    موقت
6- شماره پست / شغل :
- برقراری تماس با وزارتخانه ها ، موسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقاتها ، کنفرانسها و سمینارها.
- تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها .
- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط .
-  ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه برسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها .
- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها ، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه .
- انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت ، ثبت و توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد ومدارک واحد مربوطه .
- تهیه برخی از نامه ها و متن تلفنگرام ها جهت مخابره .
- عنداللزوم ماشین کردن نامه ها ، گزارشات ، جداول و فرمهای مورد نیاز .
پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و درصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات مقام یا سرپرست مربوطه امکان پذیر است براساس خط مشی تعیین شده .
- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هائیکه در دفاتر مقام یا سرپرست مربوط تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات و یا افراد شرکت کننده در لجسه و پیگری تصمیمات متخذه در صورت تکلیف .
ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در دفاتر اندیکاتور ، اندیکس ویژه مقام یا سرپرست مربوطه .
تهیه پیش نویس برخی از نامه های اختصاصی و عنداللزوم تهیه متن تلفنگرام جهت مخابره براساس نظر مقام یا سرپرست مربوط.
- انجام سایر امور محوله .
 
1