نسخه آزمایشی
Menuجلسه بررسی خسارت سیل به زیر ساخت های روستایی با حضور ناظران نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و مدیران دستگاه های اجرایی به منظور دریافت گزارش و اقدامات  دستگاه ها و پیگیری خسارت های وارده به زیر ساخت های روستایی به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس خسروانی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری در ارتباط با برنامه ریزی ها،تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران استان برای مهار پدیده سیل در نواحی شهری و روستایی استان توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

در ادامه ایشان به تلاش های وافر دهیاران استان برای کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی اشاره کردند و در ارتباط با فرآیند ارزیابی خسارت های ناشی از سیل در استان مطالبی ارائه نمودند.

در ادامه مدیران هریک از به ارائه گزارش و توضیحات دستگاه مربوطه پرداختند.