نسخه آزمایشی
Menuمهندس خسروانی از پروژه راه های روستایی و بهسازی معابر بخش کلیایی شهرستان سنقر بازدید کردند.

در ادامه سفر کاری به شهرستان صحنه مهندس خسروانی به همراه آقای رادپوش بخشدار کلیایی و کارشناسان مربوطه از راه روستایی روستاهای 

  سهقلان و کالآباد و همچنین پروژه زیرسازیو بهسازی معابر روستای کیونان بخش کلیایی شهرستان سنقر بازدید کردند.