نسخه آزمایشی
Menuیکصدمین جلسه کمیته طرح های اشتغال زای روستایی برگزار گردید

یکصدمین جلسه کمیته اجرایی طرح های اشتغال زای روستایی که در راستای تحقق رونق تولید با حضور مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بانک های سینا و پارسیان استان در دفتر امور روستایی تشکیل و تصمیمات لازم جهت همکاری های مناسب تر برای اجرای تفاهم نامه های مربوط به هریک از این بانک ها اتخاذ گردید.

حدود چهار طرح معرفی شده قبلی به بانک سینا به دلیل عدم توان تکمیل مدارک و ارائه وساثق لازم حذف و مقرر گردید طرح های جدید در دستور کار بانک سینا قرار گیرند.در خصوص بانک پارسیان نیز مقرر گردید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)پیگیری لازم جهت رفع موانع موجود بعمل آورند تا در فرآیند معرفی طرح ها پرداخت تسهیلات تسریع لازم بعمل آید.