نسخه آزمایشی
Menuجذب و پذيرش سرباز امريه

به آگاهي مي رساند جذب و پذيرش سرباز امريه فقط از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي به نشاني ذيل صورت مي پذيرد .

http://www.ostan-ks.ir/home/forms/amrieh