نسخه آزمایشی
Menuدفتر امور شهري و شهرداري ها در لحظات اوليه حادثه زلزله:

-از لحظات اوليه بعد از وقوع حادثه زلزله مديركل و معاون دفتر امور شهري و شوراها در ستاد مديريت بحران استان حاضر و فعاليت شهرداري هاي استان را رصد نمودند.

-با هماهنگي معاون محترم هماهنگي امور عمراني (بعنوان جانشين فرماندهي مديريت بحران) ماشين آلات مورد نياز شهرداري هاي آسيب ديده از طريق ديگر شهرداري هاي استان تامين و به شهرداري هاي آسيب ديده اعزام گرديد.

-در همان ساعات اوليه حادثه با هماهنگي شهرداري هاي نودشه، گهواره مسيرهاي منتهي به شهرهاي حادثه ديده توسط ماشين آلات شهرداري پاكسازي و مسيرهاي دسترسي بازگشايي شد.

- با هماهنگي شهرداري شهر سرپل ذهاب همان شب اول قسمت هاي عمده اي از معابر شهر از آوار پاكسازي گرديد.