نسخه آزمایشی
Menuكارگاه آموزشي ويژه منتخبين پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهرهاي صحنه- ميانراهان-هرسين و بيستون برگزار گرديد.

کارگاه آموزشی منتخبین دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای صحنه ، ميانراهان، هرسين و بيستون با حضور فرماندار محترم شهرستان صحنه و كارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری كرمانشاه در روز چهارشنبه مورخ 11 مردادماه به مدت يكروز در محل فرمانداري صحنه برگزار شد.